NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Nieuwe koers; bestuurspartijen eensgezind over toekomst

15-03-2017 - De bestuurspartijen van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ hebben een nieuwe koers vastgesteld voor de organisatie. Hiermee verwachten we de transparantie in de zwemlesmarkt te vergroten en beter in te spelen op veranderende behoeften van zwemlesaanbieders. Dat gaan we onder andere doen door ons actief te richten op het informeren van ouders over zwemveiligheid én de Nationale norm voor zwemveiligheid en de zwemexamens door te ontwikkelen. De BREZ wordt geflexibiliseerd, waardoor er meer ruimte voor ontwikkeling ontstaat voor zwemlesaanbieders met specifieke innovatie-wensen. Bijvoorbeeld door alternatieve zwemvaardigheidsproeven mogelijk te maken bij het diplomazwemmen.

Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) is ‘zeer te spreken over de nieuwe gezamenlijke koers’ volgens André de Jeu, directeur van VSG: “Het is voor gemeenten en voor haar burgers belangrijk dat transparantie in de kwaliteit van zwemlesaanbieders op nationaal niveau geborgd is. Iedere zwemlesaanbieder die aan de kwaliteitscriteria voldoet, kan nu meedoen aan het Nationale zwemdiplomasysteem.” Ook de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) is enthousiast: “Wij haken met zwemlesmethode SuperSpetters graag aan bij de Nederlandse norm voor zwemveiligheid”, vertelt Nicole Hoogwerf, adjunct-directeur van de KNZB.

Missie en doelen
Wat is ons hogere doel? Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ streeft ernaar de zwemveiligheid van de hele Nederlandse bevolking op een zo’n hoog mogelijk niveau te brengen. Dat doen we door de kwaliteit van het zwemonderwijs samen met de zwembranche, bestuurspartijen en stakeholders te borgen en te verhogen. Het gaat dan om de kwaliteit van:

  • het zwemniveau van kinderen tijdens en na het diplomazwemmen;
  • de zwemlesaanbieder als organisatie, de zwemles en het diplomazwemmen;
  • het beroepsonderwijs en de docenten.

Wat gaan we zoal doen om ons hogere doel te bereiken?
  • inspireren en innoveren met expertise en kennis;
  • zwemlesaanbieders en ouders informeren over zwemveiligheid;
  • normeren en controleren van het zwemniveau van kinderen tijdens het diplomazwemmen, van de zwemlesaanbieder als organisatie en van het beroepsonderwijs.

Doorontwikkelen van de BREZ
Een nieuwe visie op zwemveiligheid biedt aanleiding tot evoluatie van de ‘Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwem-ABC’ (BREZ). In samenwerking met de branche gaan we de BREZ doorontwikkelen. In 2015 maakten we daarmee een start met de ontwikkel- en klankbordgroep; nu krijgt het project een nieuwe impuls. Een van de elementen die we bekijken (naast het examenprogramma), is het flexibeler maken van het diplomazwemmen. Zwemlesaanbieders die tevreden zijn over de huidige proeven bij diplomazwemmen, kunnen de standaard-proef blijven hanteren. Nieuw is dat zwemlesaanbieders straks ook kunnen kiezen voor nieuwe proeven bij diplomazwemmen, die beter passen bij hun visie op leren zwemmen. Dat kan in de toekomst, zolang die proeven het betreffende niveau van zwemveiligheid en alle basisprincipes toetsen. Er blijft één moment waarop we alle vaardigheden achter elkaar toetsen. Zo wordt bijvoorbeeld uithoudingsvermogen als onderdeel van zwemveiligheid zichtbaar en bovendien is het de meest efficiënte manier om het diplomazwemmen ook extern op kwaliteit te controleren.

Iedere zwemlesaanbieder kan meedoen
Iedere zwemlesaanbieder die aan de Nederlandse zwemkwaliteitscriteria voldoet, kan in beginsel meedoen aan het Nationale Zwemdiplomasysteem. Doordat de BREZ flexibeler wordt, kunnen de eigen visie en innovaties van de zwemlesaanbieder (als men dat wil) immers gemakkelijk(er) worden ingepast. Vanaf 2018 wordt aan zwemlesaanbieders bovendien de optie geboden om op een zijde van het zwemdiploma de samenwerking tussen de zwemlesaanbieder en het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ zichtbaar te maken. Onze rol in het zwemdiplomasysteem: het verzorgen van de uitgifte van de Nationale Zwemdiploma’s en het normeren en controleren van de kwaliteit. Marriët Mittendorff, voorzitter van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, verwoordt het als volgt: “Iedere zwemlesaanbieder die alle randvoorwaarden op orde heeft om goede zwemlessen aan te bieden, kan uit de voeten met het Nationale Zwemdiplomasysteem. In de zwembranche zoeken we graag verbinding en samenwerking. Aangezien de branche voor zwemles niet gereguleerd is door de overheid, is uniformiteit van de diploma’s voor ons allemaal van waarde. Dankzij nationale externe kwaliteitscontrole door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ is voor ouders transparant of zij de kwaliteitsstandaard mogen verwachten. Bovendien kunnen we als branche ouders daarmee collectief voorlichten over zwemveiligheid.”

Ook KNZB kiest voor Nationale Zwemdiploma’s
Ook de KNZB is blij met de ontwikkelingen. Hoogwerf: “De Nationale Zwemdiploma’s bieden voor ons een interessant systeem, waarop wij met zwemlesmethode SuperSpetters graag aanhaken. Wij zien het belang van nationale externe kwaliteitscontrole en centrale uitgifte van zwemdiploma’s. Met een flexibelere vorm van diplomazwemmen kunnen we het examen zo inrichten dat het past bij onze visie en lesmethode en dat het aansluit bij de Nederlandse norm van zwemveiligheid. De zwemlesmethode SuperSpetters krijgt straks een plek op een zijde van het zwemdiploma dat zwemlesaanbieders die met de lesmethode werken, uitreiken en dat is mooi.”

In de komende periode werken we aan het concretiseren van de ambities, in samenwerking met een afvaardiging van de zwembranche. We houden je graag op de hoogte van de ontwikkelingen.

‹ Naar het overzicht